reklama

Dluhopisové desatero aneb Jak se nespálit při investování do podnikových dluhopisů

redakce dne 07. 04. 2021 - 00:00

Podnikové dluhopisy jsou atraktivním nástrojem financování podnikatelské činnosti jejich vydavatelů. Ve stručném desateru vám poradíme, jak se nespálit při jejich nákupu.

Podnikové dluhopisy jsou atraktivním finančním instrumentem. Jde o vítané externí financování podnikatelské činnost nejedné společnosti. V Česku se do podnikových dluhopisů investují nemalé peníze.

Oproti státním dluhopisům se ty podnikové, chcete-li firemní, liší celou řadou odchylek. Už třeba jen největší rozdíl v emitentovi, vydavateli, je značný – stát vs soukromá společnost. Ani velikost firmy nebo výše vydaných dluhopisů není jediným kritériem pro investování.

Čtěte také: Jak bezpečně investovat do dluhopisů

Jak poznat dobrý dluhopis, za kterým stojí seriózní společnost se životaschopným podnikatelským záměrem? Jak se nespálit při nákupu dluhopisů a nestát se obětí těch prašivých?

Před každým nákupem podnikových dluhopisů doporučujeme projít si jejich emisi podle přiloženého desatera.

Dluhopisové desatero:

Úskalí při investování do dluhopisů
Diverzifikace portfolia
Výnos vs riziko
Riziko finančních potíží emitenta
Investice není pojištěna!
Emisní podmínky čili prospekt
Pozor na (vedlejší) roli ČNB
Bonita emitenta
Riziko nesplácení jistiny
Je pro mě investice vhodná?

Úskalí při investování do dluhopisů

Rozumíte všem rizikům plynoucí z investice do podnikových dluhopisů? Jste ochoten (nebo ochotna) případná rizika akceptovat? Jste schopni dodržet požadovanou dobu trvání investice? Nebudete peníze potřebovat dříve?

Diverzifikace portfolia

Rozdělení peněz do jednotlivých tříd aktiv a druhů investic se říká diverzifikace. Při libovolném investování mějte toto pravidlo stále na paměti. Rozdělení vašeho finančního majetku si představte třeba na třetiny.

Čtěte také: Jak na ideální strukturu finančního majetku

  • Jednu třetinu uložte do depozit (vklady, běžné bankovní účty);
  • Druhou třetinu alokujte v dlouhodobějších produktech určených třeba pro vaši penzi (sem patří doplňkové penzijní spoření), obecně na dlouhých investicích, u kterých je časové hledisko pro dosažení do nejvyššího výnosu důležité;
  • Poslední třetinu lze vložit do různých alternativních investic nebo do podnikových dluhopisů. Opět to neznamená, že vložíte třetinu všech vašich peněz do jednoho firemního dluhopisu. I tady finanční prostředky rozdělte mezi více aktiv.

Výnos vs riziko

Znáte všechna rizika, která jsou spojená při investici do firemních dluhopisů? Nejvyšším rizikem je, že při investici ztratíte celou vloženou částku. To se může stát tehdy, když vydavatel dluhopisů nedostojí svým závazkům a například zkrachuje. Jak moc vysokou sumu peněz dokážete postrádat? Tento katastrofický scénář si představte kdykoliv, když investujete. Jsem schopen/schopna nést riziko ztráty celé investované sumy? A jak velkou finanční ztrátu si mohou dovolit? Je to jedno procento mého aktuálního finanční majetku anebo třeba jeho polovina? Opět narážíme na bod výše, kterým je diverzifikace portfolia.

Čtěte také: Mantra investora: riziko, výnos, investiční horizont, likvidita

Nový nebo staronový emitent?

Klíčem k úspěchu nebývá ani dlouhodobé působení dotyčného emitenta na trhu. Protřelý harcovník může být v konečném důsledku nebezpečnější než vydavatel na zelené louce. Jde především o vaši důvěru k dotyčnému subjektu, od kterého kupujete dluhopis a očekáváte jeho řádné a včasné plnění.

Vydavatelé firemních dluhopisů lákají investory na vysoké výnosy. Jenže jak stanovit přiměřený výnos a jaký je přemrštěně vysoký? Na těžkou otázku neexistuje zaručená odpověď. Určitě se vyhněte vysokým zhodnocením. Položte si jednoduchou otázka: Jak na vás působí číslovka tři nebo devět? Vyšší zcela jistě zaujme vaši pozornost, na což někteří emitenti dluhopisů sázejí. Přilákat pozornost, a tudíž i peníze. Čím vyšší výnos vám emitent slibuje, tím více buďte obezřetní!

Riziko finančních potíží emitenta

Vydavatel (emitent) firemních dluhopisů jimi financuje svou podnikatelskou činnost. Podnikatelské financování se dá provést několika způsoby, přičemž mezi levnější varianty patří především bankovní financování. V okamžiku, kdy emitent vydává podnikové dluhopisy, měl by investor zbystřit. Hrozí riziko vyšší pravděpodobnosti, že se emitent dostane do finančních obtíží.

Uvědomte si, že kromě vyplácení výnosů musí někdy v budoucnosti emitent dluhopis splatit.

Investice není pojištěna!

Dluhopis je půjčka, i když se na první pohled tváří jako investice. Stejně jako půjčka, tak ani investice nejsou ze zákona pojištěny. Neplatí zde analogie s vklady bank a družstevních záložen, které jsou pojištěné do výše 100 000 EUR (a jejich ekvivalentu do českých korun). Investor získává nákupem dluhopisů právo, že mu emitent splatí jistinu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor se tak nákupem dluhových cenných papírů stává věřitelem. Emitent dluhopisů je naopak dlužníkem.

Čtěte také: Na koho se vztahuje pojištění vkladů?

Emisní podmínky čili prospekt

Ke každé emisi korporátních dluhopisů je přiložený prospekt s emisními podmínkami. V tomto dokumentu je ošetřený vztah mezi emitentem a investorem. Věnujte především pozornost informací typu, kdy a za jakých podmínek budou pohledávky držitelů dluhopisů uspokojeny. Často se tak dluhopisoví investoři dostávají na pořadí ve vyplácení finančních zdrojů v případě úpadku emitenta až jako poslední. Zajímejte se rovněž o právo emitenta nevyplatit výnosy v řádně stanovených termínech anebo předčasně splatit dluhopisy.

Prospekt by měl být prvním materiálem, který si přečtete.

Pozor na (vedlejší) roli ČNB

Nepřeceňte roli České národní banky, která coby dohlížející subjekt na trhu vstupuje do vztahu mezi emitentem a investorem v určitých ohledech jen symbolicky. Zpozorněte pokaždé, když si v prospektu nebo v doprovodných materiálech přečtete, že ČNB schválila emisi dluhopisů. Fakticky to znamená, že Česká národní banka ověřila, že prospekt k příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. V žádném případě nejde o kontrolu byznysu emitenta dluhopisů.

Čtěte také: Komerční banky vs centrální banky

Rovněž se vyplatí mít na paměti, že ve dvou případech ČNB prospekt k dluhopisům neschvaluje. Jde především o veřejné emisí dluhopisů do objemu jednoho milionu eur a jejich ekvivalentu do českých korun. Druhý případ se týká tzv. soukromých emisí dluhopisů, které nejsou možné nabízet veřejně a zároveň je zákonem omezený počet investorů na 150.

Bonita emitenta

Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, není Česká národní banka ze zákona oprávněná při emisi dluhopisů posuzovat a prověřovat bonitu jejich emitenta. Finanční kondice je předmětem nezávislé ratingové agentury, která na základě analýzy rizikovosti dlužníka stanoví rating (investiční stupeň).

Tento rating je vyjádřením pravděpodobnosti, s jakou je dlužník schopen splatit svůj dluh a vyplatit výnos. To vše s ohledem na řádně a včasné splacení. Emitenti korporátních dluhopisů obvykle žádný rating nemají. Neváže se na ně ani povinnost ho mít a předložit investorům. Bonita je tak předmětem zkoumání každého investora.

Jistota za milion nebo miliardu?

Při zjišťování budoucí bonity neplatí ani předpoklad, že čím vyšší je objem dluhopisové emise, tím více je pro investory bezpečnější. Neplatí ani velikost nebo známost emitenta. Ukázkovým příkladem jsou zkrachovalí emitenti firemních dluhopisů jako je Zoot nebo C2H (pietro filipi a Kara).

Oba dluhopisoví emitenti značně přecenili své finanční možnosti a nabídli investorům korporátní dluhopisy za vyšší stovky milionů korun. Výsledkem je změna vlastníků uvedených firem. Stačí zapátrat na internetu a prostudovat si jejich podnikatelské příběhy a následky po vydání dluhopisů.

Riziko nesplácení jistiny

Pakliže se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů, dojde s nejvyšší pravděpodobností k nevyplacení kupónů (výnosů). V širším a horším následkem je i nesplácení investované částky (jistiny, původního vkladu). Proto si dobře rozmyslete, kolik z volných peněz do korporátních dluhopisů vložíte a komu je svěříte.

Je pro mě investice vhodná?

Před každou investicí zvažte, zda máte dostatek informací. Pro kvalifikované investiční rozhodnutí je zapotřebí více než jen znalost částky za firemní dluhopis a jeho výnos. Poraďte se s odborníkem jako je třeba váš bankovní nebo finanční poradce. Prostudujte si pečlivě prospekt a projděte si historii emitenta.