reklama

Rozdělení otevřených podílových fondů podle typu

redakce dne 21. 09. 2010 - 15:44

Investor může investovat do několika typů podílových fondů. Každý fond nese určité výhody a současně nevýhody. Jednotlivé typy podílových fondů se mohou vzájemně kombinovat.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu investují zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů. Investiční horizont fondů peněžního trhu je nejvýše jeden rok, často však bývá kratší. Kromě toho mohou tyto fondy použít i termínované vklady u bank a družstevních záložen. Kurzové riziko je nízké, neboť správci fondu nakupují cenné papíry ve stejné měně. Vysoká bezpečnost je však pro investora vykoupena nižším výnosem. Fondy peněžního trhu se hodí pro krátkodobé uložení peněz. Někteří investoři je používají namísto spořicích účtů, neboť po splnění šestiměsíčního testu nemusejí při prodeji podílových listů platit daň z příjmu.

Dluhopisové podílové fondy

Dluhopisové fondy jsou někdy nazývané jako obligační nebo bondové. I když se tato slova ve svém významu mírně liší, laici a ne příliš odborná veřejnost je tak mohou někdy označovat. Dluhopisové fondy investují především do dluhopisů. Akciová složka je v těchto fondech zpravidla nižší, podle platných českých zákonů nesmí podíl akcií překročit hranici 10 procent z celkových aktiv fondu. Dluhopisové fondy dokáží zhodnotit investice o něco více, než fondy peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je okolo dvou let.

Akciové podílové fondy

Podíl akcií v akciových fondech je nejméně 66 procent. Pro řadu investorů tak představují ideální volbu při investování. Jejich hodnota je značně kolísavá a riziko vysoké. Odměnou pro investora však bývá vyšší podíl zhodnocení, který se projeví růstem hodnoty podílového listu. Investiční horizont by měl být nejméně pět let. Odborníci doporučují i sedm nebo deset let. Pokud si člověk šetří na důchod, může být investiční horizont dlouhý i několik desítek let.

Smíšené fondy

Smíšené nebo-li balancované fondy stojí na pomezí akciových a dluhopisových fondů. Správce fondu, neboli portfolio manažer, nakupuje akcie, dluhopisy a fondy peněžního trhu. Investice do těchto jednotlivých cenných papírů se řídí podle statutu smíšeného fondu. Portfolio manažer tak aktiva přizpůsobuje aktuální situaci na trhu. Investiční strategie smíšených fondů je někdy velice flexibilní. Pro investora může být někdy nepřehledná. Balancované fondy mají střední až vysoké investiční riziko, čemuž odpovídá dlouhodobé zhodnocení. Investiční horizont by měl být delší, zhruba tři a více let.

Fondy fondů

Fondy fondů, jak napovídá jejich název, investují do jiných fondů, jejichž podílové listy nakupují. Neinvestují tak přímo do akcií nebo dluhopisů. Správce fondu fondů vytváří tak portfolio složené z ostatních podílových fondů. Investice do jiných podílových fondů znamená pro podílníky daného fondu rozložení rizika.

Garantované fondy

Garantované fondy investorovi garantují (zaručují), že po ukončení investice ji získá zpět anebo podíl v předem dohodnuté výši. Garantované fondy tak v některých případech mohou znamenat pro podílníky záruku minimální investice. Investiční horizont je v rukou správce fondu a může činit i několik let. Mezi výhody patří snížení investičního rizika, jako nevýhoda je vázání finančních prostředků.