reklama

Předčasný odchod do důchodu

redakce dne 17. 08. 2011 - 00:00

Ruku na srdce každý, kdo někdy nepomyslel nad předčasným odchodem do důchodu. Pokud máte dostatek finančních prostředků, můžete odejít na odpočinek takřka kdykoliv. Co však dělat v případě, že vás to v zaměstnání nebaví či jste nezaměstnaní a důchod v nedohlednu?

Z teoretického hlediska můžete odejít do důchodu kdykoliv. Stačí skončit v zaměstnání a rodině, přátelům a známým ohlásit, že až do konce života budete chytat ryby, nakupovat v Kauflandu a sypat ptáčkům rohlíky. Zkrátka dělat všechny ty aktivity, které prý dělají senioři. Praktické hledisko už tak hezké není. Pokud nejste milionářem, budete se až do konce života potýkat s otázkou, kde vzít peníze. Čtěte více: Odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1968

Předčasným odchodem do důchodu se vám totiž starobní důchod zkrátí. V praxi můžete mít i o 15 procent nižší důchod, než váš vrstevník, který pracoval až do posledního dne a poté odešel na odpočinek. Pro stanovení výše předčasného starobního důchodu je nutné vycházet z metodiky výpočtu důchodů České správy sociálního zabezpečení.

Předčasný důchod v paragrafech

Odejitím do předčasného důchodu získáte trvale krácený starobní důchod. Před tím však musíte splnit obě dvě podmínky, které vyplývají z paragrafu 31 zákona o důchodovém pojištění.

První podmínkou je splnění minimální doby pojištění v rozsahu alespoň 25 let, druhou pak věkovou podmínku. Ta spočívá v dosažení takového věku, který je o tři roky nižší, než by činil nárok na standardní starobní důchod. Jestliže půjdete do řádného starobního důchodu nejpozději v 63 letech, do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve při dosažení 60 roku života. Čtěte více: Odchod do důchodu je závislý na několika faktorech

Odchod do starobního důchodu se však postupně prodlužuje. Výše uvedený postup platí pro lidi, kteří půjdou na řádný odpočinek nejpozději do svých 63 let včetně. Po překročení této věkové hranice, která mimochodem končí při dosažení věku 65 let, se pro potřeby předčasného důchodu počítá s až pětiletou dobou. Jestliže vám vznikne nárok na odchod do důchodu v 65 letech, budete moci odejít v rámci předčasné penze nejdříve v 60 letech. Podobně se postupuje i při výpočtu nutného počtu let, kdy jste byli pojištění v rámci sociálního nebo důchodového pojištění. Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2030 půjdou do řádné penze první lidé, kteří dosáhli věku 65 let.

Snížení procentní výměry důchodu

Kromě splnění podmínek nutných pro předčasný odchod do důchodu podle věku a délky pojištění, vám bude zkrácena i procentní výměra. Ta se používá při výpočtu výsledné výše důchodu. Oproti řádnému starobnímu důchodci dojde ke krácení o 0,9 procenta výpočtového základu a to za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu až do dosažení řádného důchodového věku. Čtěte více: Jak na starobní důchody v roce 2011

Přiznáním předčasného důchodu vám zaniká nárok na řádný starobní důchod.

Jakmile vám Česká správa sociálního zabezpečení přizná nárok na předčasný starobní důchod, zaniká vám jednou provždy nárok na řádný starobní důchod. Obě dávky – předčasný i řádný starobní důchod – se od sebe liší použitým vzorcem výpočtu.

Proberme si ještě jednou zkrácení důchodu jestliže do něj půjdete dříve. V Česku se snižuje procentní výměra, která činí:

  • 0,9 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů, pokud tato doba nepřekročí 720 dnů;
  • 1,5 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů, a to od 721 dnů až do prvního možného dne, kdy vám bude přiznán předčasný důchod.

Tím, že se krátí byť i započatých každých 90 dní, je vhodné si předčasný odchod do důchodu předem spočítat. Dalším faktorem, který je nutné vzít v úvahu je datum 29. září 2011, kdy dojde ke zvýšení krácení za odchod do předčasného důchodu. Z toho vyplývá, že pokud půjdete do předčasného důchodu po 29. září letošního roku, bude krácení „předčasnosti“ vyšší, než kdybyste odešli na odpočinek před tímto datem. Fakticky tak získáte nižší důchod. Čtěte více: Důchody od října 2011 budou ve znamení poklesu

Výpočet řádného a předčasného důchodu

  Řádný důchod Předčasný důchod
Osobní vyměřovací základ 23 144 Kč 23 144 Kč
Redukce do 10 500 Kč (ze 100 %) 10 500 Kč 10 500 Kč
Redukce od 10 501 Kč do 27 000 Kč (z 30 %) 3 793 Kč 3 793 Kč
Redukce nad 27 000 Kč (z 10 %) 0 Kč 0 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (10 500 Kč + 3 973 Kč) 14 293 Kč 14 293 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč 2 230 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % x 42 let) 63% ---
Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % x 39 let) --- 59%
Procentní výměra důchodu (14 293 Kč x 63 %) 9 004 Kč ---
Procentní výměra důchodu (14 293 Kč x 59 %) --- 8 432 Kč
Krácení procentní části (8 432 Kč x 85,3 %) --- 7 192 Kč
Měsíční důchod celkem 11 234 Kč 9 422 Kč

Výpočty: investia.cz; Poznámka: V uvedeném výpočtu se počítá s předčasným odchodem do důchodu o tři roky dříve oproti řádnému odchodu na odpočinek. Osobní vyměřovací základ vychází z průměrné hrubé mzdy podle webových stránek Českého statistického úřadu ke dni vydání tohoto článku.

Předčasnost krátí důchod

Z příkladu je patrné, že předčasný odchod do důchodu znamená nižší důchod. V námi uváděném příkladu je rozdíl mezi oběma důchody 1812 korun. Za rok činí rozdíl již 21 744 korun. Vezmeme-li v patrnost, že aktuální délka dožití pro člověka starého 65 let je 16,4 roku, bude rozdíl za tuto dobu činit 356 601 korun. Čtěte více: Bude vám ve stáří stačit váš důchod?

Zastavme se ještě položky uvedené v tabulce „Krácení procentní části (8 432 Kč x 85,3 procenta)“, která se vztahuje ke krácení právě z důvodu předčasnosti.

V příkladu jsme počítali s tím, že předčasný odchod do důchodu je o tři roky, což představuje 1095 dnů. Během prvních 720 dnů bude důchod zkrácen o 7,2 procenta, což je 720/90 x 0,9 procenta. Za dalších 375 je důchod krácen takto: 375/90 x 1,5 procenta, přičemž počet 90denních období je v tomto případě pět. Výsledné procento o které se vyměřovací základ důchodu dále zkrátí je 7,5 procenta. Po sečtení bude zkrácení vyměřovacího důchodového základu 14,7 procenta. Čtěte více: V kolika letech můžete jít do důchodu

Pokud si pohráváte s myšlenkou předčasného odchodu na odpočinek, zvažte jestli ještě ve vašem zaměstnání nějakou dobu nepobudete. Finální rozdíl v obou důchodech může i v případě nižších vyměřovacích základů dosáhnout statisícových částek.