Jak na žádost o důchod aneb Co vám ČSSZ nepoví

Také si lámete hlavu, jak a kdy požádat o důchod? Přinášíme souhrnný přehled toho, jaké náležitosti musíte dodat vaší okresní správě sociálního zabezpečení, aby vám na ústředí ČSSZ mohli vypočítat starobní důchod. Přečtěte si i to, co vám ČSSZ oficiálně nesdělí.

Ještě před samotným podáním žádosti o důchod byste měli zjistit, jestli splňujete věkovou podmínku odchodu do důchodu. Jestliže jste muž, máte to jednoduché. Stačí se v tabulce podívat, kdy jste se narodili a podle věku zjistit odchod do důchodu. Pokud byste chtěli odejít do důchodu během roku 2012, budete muset alespoň dosáhnout věku 62 let a několika měsíců. To znamená, že byste se měli narodit v roce 1950, případně o rok dříve či později. U žen to již tak jednoznačné není. Záleží na počtu vychovaných dětí. Bezdětné ženy jdou obecně do důchodu o něco později, než jejich kolegyně s pěti a více dětmi. Čtěte také: V kolika letech můžete jít do důchodu

Druhou podmínkou je získání potřebné doby pojištění. Tato doba se vypočítává jak z vašeho ekonomicky aktivního života a to z tzv. evidenčních listů důchodového pojištění. Evidenční listy by měly zachycovat dobu, kdy jste pracovali anebo podnikali. Důchod se vypočítává i z takových aktivit jako je vzdělání, základní vojenská či civilní služba, mateřská a rodičovská dovolená, doba po kterou jste byli vedeni na úřadu práce jako nezaměstnaní. Poslední jmenované aktivity (tedy vzdělávání, vojna, výchova dětí nebo nezaměstnanost) se řadí do tzv. náhradních dob plnění. Do vašeho výpočtu starobního důchodu se budou buďto započítávat v celém svém rozsahu anebo jen z jeho části. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ

Žádáme o starobní důchod

Při podání žádosti o důchod byste měli své okresní anebo městské správě sociálního zabezpečení dodat následující podklady:

  1. Občanský průkaz. U cizinců cestovní pas či povolení k pobytu.
  2. Doklady o studiu. Do této skupiny patří veškeré doklady o vašem studiu. V praxi tak jde o výuční listy, maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy. Jestliže jste nějaké vzdělání nedokončili, musíte správě doložit vysvědčení anebo jiný doklad o vašem nejvyšším vzdělání. Zatímco u základních a středních škol patří pololetní anebo ročníkové vysvědčení, u vysokoškolského studia pak doklad o tom, že jste po uvedenou dobu skutečně studovali.
  3. Jestliže z předchozích informativních výpisů ČSSZ víte, že máte ve svém důchodovém pojištění „časové díry“ a nemáte k dispozici evidenční listy důchodového pojištění nebo jiné dokumenty, můžete k žádosti o důchod přiložit například dobrozdání, které potvrzuje, že jste pracovali anebo studovali. Pamatujte, že vše musíte mít potvrzené alespoň dvěma svědky. Do této skupiny patří i pracovní smlouvy nebo výplatní pásky.
  4. Do žádosti o důchod patří i vydání rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení o péči dlouhodobě těžce nemocného dítěte, či seniora staršího 80 let.
  5. Muži do žádosti připojují i doklad o výkonu základní vojenské služby a případně i doklad v podobě rozhodnutí OSSZ o tom v jakém rozsahu a jak dlouho pečovali o dítě do jeho čtyř let věku.
  6. Ženy přikládají informace o počtu vychovaných dětí a to tím, že k žádosti o důchod připojí rodné listy potomků, ale i takové podklady, které prokazují, že se staraly o osvojené děti.
  7. Pokud jste pracovali jako horník, musíte doložit i potvrzení zaměstnavatele, že jste dostávali zvláštní příspěvek, který byl vyplácen před rokem 1996.
  8. Do žádosti připojte i formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)“ a to v případě, že chcete, aby vám ČSSZ posílala penzi na osobní účet.
  9. Jestliže jste v životě pracovali v zahraničí, předkládáte i veškeré informace o vašem zahraničním zaměstnavateli, včetně vašeho čísla pojištění v tamním sociálním systému.
  10. Do žádosti připojte i zatím poslední evidenční list důchodového pojištění od zaměstnavatele u kterého v době podání žádosti o starobní důchod pracujete. ČSSZ tuto informací mít nemusí. Zvláště tehdy, pokud pracujete u nového zaměstnavatele teprve krátce.

Pamatujte, že ačkoliv Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) všechny žadatele o důchod informuje, že zpracování dodaných podkladů a výpočet starobního důchodu trvá maximálně tři měsíce, dodejte veškeré podklady alespoň rok před skutečným nástupem do důchodu. Během zpracování podkladů po vás může odpovědník pracovník požadovat další informace. Nejčastěji prý jde o zkompletování celého vašeho pracovního života, tak aby pracovník mohl zadat do systému všechny potřebné informace. I když neplánujete, že byste šli hned po dosažení důchodového věku do penze, vždy se vám vyplatí mít rozhodnutí o výši důchodu. Čtěte také: Tři tipy pro klidné stáří

Jak probíhá zpracování žádosti o důchod?

Žádost o důchod včetně všech výše popsaných doprovodných podkladů a dokumentů předáváte přidělené osobě na Okresní (případně městské) správě sociálního zabezpečení, dle vašeho místa trvalého bydliště. Tento pracovník provede předběžnou prohlídku všech podkladů. Měl by vás upozornit na chybějící podklady. Tímto mezikrokem se vyfiltruje plno nedostatečně podaných žádostí. Vy tak komunikujete s úředníkem tváří tvář.

Jakmile žádost odešlete do pražské centrály ČSSZ, veškerá následující komunikace mezi vámi a pracovníkem zpracovávajícím vaše podklady probíhá jen prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo pošty. I když se vám mohou požadavky pracovníka ČSSZ zdát mnohdy jako nesmyslné, proveďte je. Jde o váš důchod a tím i vaše peníze. Jakékoliv nedoložení podkladů vás postihne tak, že vám důchodový systém sníží starobní důchod. Zpracovávání žádostí a následný výpočet výše starobního důchodu probíhá automatizovaně. Ve výjimečných případech použije pracovník České správy sociálního zabezpečení papír, tužku a kalkulačku. Čtěte také: Bude vám ve stáří stačit váš důchod?

Důchod není jedno číslo

Výše starobního důchodu, kterou vám v ústředí ČSSZ někdo vypočte a následně písemně sdělí, nemusí odpovídat vašemu celoživotnímu pracovnímu úsilí. Chyby jsou sice možné, ale ve většině případech jde o to, že k jednomu důchodu vyjde minimální a maximální hodnota. Je tak zcela na tom, kdo důchod zpracovává, jestli se rozhodne dotyčnému budoucímu důchodci přiznat nejnižší, nejvyšší či jinou částku v tomto rozsahu. Škodolibost některých pracovníků jde až do takových krajností, že třeba těm, jejichž žádost zpracovávají dopoledne přiznají nižší částku, naopak odpoledním žádostem vyšší.

Pokud nejste s výší důchodu spokojeni, můžete podat žádost o přešetření. Další postup je vhodné zvolit po konzultaci s úředníkem okresní správy. Čtěte také: Důchody od října 2011 budou ve znamení poklesu

Přihlaste se k odběru novinek