reklama

Jak vybrat otevřený podílový fond?

Josef Švejda dne 31. 12. 2010 - 00:00

Investovat do otevřených podílových fondů může být pro jedny dobrá zábava, pro jiné možnost jak zhodnotit peníze. Poradíme vám, jak si vybrat vhodný otevřený podílový fond.

Otevřené podílové fondy spravuje investiční společnost, což je právnická osoba a jde o akciovou společnost. Správci fondu se říká portfolio manažer. Ten o fond anebo fondy, má-li jich investiční společnost více, pečuje. Sleduje podkladová aktiva a snaží se o co nejlepší zhodnocení vložených peněz podílníků. Podílníkem v otevřeném podílovém fondu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba. Stačí vyplnit a podepsat příslušnou smlouvu, ve které investiční společnost podílníkovi přidělí identifikační údaje. Ty jsou nutné zejména kvůli platbám do fondu. Čtěte více: Kam se dá investovat jeden tisíc korun měsíčně?

Podílník nakupuje tzv. podílové listy, což jsou cenné papíry vyjadřující hodnotu podílového fondu, nikoliv investiční společnosti, jak si lidé mohou myslet. Hodnota podílových listů se přepočítává nejméně jednou za den, u řady podílových fondů pak jednou týdně.

Prospekt, investiční zaměření, rizika

Investiční společnosti vydávají o svých otevřených podílových fondech tzv. prospekty. Jde o zjednodušený souhrn informací pro drobné, retailové investory. V prospektech je představen podílový fond. Jeho investiční cíle, zaměření, souhrn podkladových aktiv a výkonnostní ukazatele od jeho založení. Řada portfolio manažerů srovnává fond s nějakým jiným, případě používá pro benchmark (srovnání) akciové indexy apod.

Platí důležitá zásada, že minulé výnosy nejsou zárukou těch budoucích.

Investiční zaměření fondu se odvíjí od podkladových aktiv. Fondy mohou být akciové, dluhopisové, smíšené, zajištěné, realitní. Novinkou jsou i fondy fondů, kdy jeden otevřený podílový fond nakupuje podílové listy jiných podílových fondů. Čtěte více: Věčné dilema: Akcie nebo fondy?

Při investování vznikají rizika. Většinou jde o pokles počátečního vkladů a dalších dílčích vkladů. Investiční společnosti nedokáží dopředu zaručit výnos v určité výši. Výjimku představují zajištěné fondy. U zajištěných fondů je garance, že vklad bude vyplacen podílníkovi ve stejné výši, jaká činila jeho počáteční investice. Omezením u zajištěných fondů je dodržení minimální doby investice. Jestliže byste chtěli investici ukončit předčasně, vystavujete se penalizace, která obvykle činí několik procent z vkladu. Na oplátku vám investiční společnost u zajištěného otevřeného podílového fondu zajistí minimální výnos.

Další výhodou při investování do otevřených podílových fondů je, že po uplynutí šesti měsíců vám při odprodeji části anebo všech podílových listů nevzniká povinnost uhradit srážkovou daň, která je v současné době ve výši 15 procent.

Jak na první investici do podílových fondů?

Vaši první investici do otevřených podílových fondů je nejlepší realizovat prostřednictvím vašeho bankovního nebo finančního poradce. Pro začátek nemá význam poptávat specializované služby investičních poradců. Počáteční investice do podílového fondu se pohybuje jednotkách tisíc korun. Často jde o pět tisíc korun. Další dílčí investice se pohybují v řádech stokorun. Nejčastěji pak od 500 korun. Nejsou výjimkou ani vklady v hodnotě tří stokorun. Čtěte více: Investovat individuálně anebo s odborníkem?

Dalším kritériem jsou poplatky, které si fond účtuje. V praxi jsou obvyklé tři druhy poplatků. První je tzv. vstupní poplatek. Při každém příkupu podílových listů zaplatíte poplatek ve výši několika procent z investice. Dalším typem je výstupní poplatek. Ten se účtuje v případech, že fond nemá vstupní poplatek. Kdykoliv se rozhodnete prodat část anebo všechny podílové listy v podílovém fondu, strhne vám investiční společnost z prodeje podílových listů poplatek. Ten činí rovněž několik procent z prodávaného objemu podílových listů. Posledním poplatkem je správcovský. Ten je účtování jednou za rok. Jeho výše je stanovena na několik procent z celého vkladu. Méně častým je i poplatek z výnosu, což je pro investora nejférovější poplatek, neboť si fond vezme část ze zisku, avšak nikoliv z jednotlivých vkladů, které investor poslal do fondu. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Nejčastější poplatkovou kombinací je vstupní nebo výstupní poplatek a správcovský poplatek. Řada fondů nabízí investorům slevy. Ty vycházejí z objemu investované částky. Často může jít i o poloviční snížení poplatků.

Při investování do otevřených podílových fondů je výhodné zjistit si dopředu dostatek informací. Nebylo by zrovna příjemné, kdybyste v průběhu vašeho investování dodatečně zjistili nějaký smluvní závazek, který by byl pro vás nevýhodný.