reklama

Mnohostranné využití úvěrů ze stavebního spoření

redakce dne 04. 11. 2011 - 00:00

Úvěry ze stavebního spoření jsou nedílnou součástí velké skupiny úvěrů na bydlení. Oproti hypotékám mají tu výhodu, že jsou lépe dostupné i pro lidi, kteří by na hypoteční úvěr dosáhli o něco hůře.

Stavební spoření, alespoň podle definice uvedené na webu Asociace českých stavebních spořitelen vzniklo za účelem umožnit lidem uspokojit a pomoci jim vyřešit bytové potřeby. A to za výhodných podmínek ve formě spoření a úvěrů. Kolébkou tohoto systému je často považováno Německo a Rakousko. Stavební spořitelny jsou specializovanými bankami, které nabízejí specifickou službu, která umožňuje lidem bydlet.

Na finančním serveru investia.cz často přinášíme příspěvky zaměřené na stavební spořitelny nebo stavební spoření. Úvěrům ze stavebního spoření se tak trochu vyhýbáme, což je škoda. Úvěry ze stavebního spoření nabízí oproti hypotečním úvěrům tu výhodu, že mají opravdu široké využití. Od financování nákupu nemovitosti, přes její stavební úpravy až po nákup vybavení bytu. To ostatně nabízí i hypotéky, ale úvěry ze stavebního spoření mají tu přednost, že na ně dosáhnou i lidé, jenž by si hypotéku vzít nemohli. Důvodem je odlišný způsob posuzování bonity klienta. Čtěte také: Chcete hypotéku? Banky hledí na tři faktory: bonitu, účel a zajištění

Jak bytové potřeby ošetřuje zákon

Zákon o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. v paragrafu šest uvádí, co se myslí bytovými potřebami. Rovněž stanovuje rozdělení podle fyzických a právnických osob. Zatímco fyzické osoby mohou použít úvěry ze stavebního spoření k financování bytových potřeb jak sobě, tak i osobám blízkým. Právnické osoby mohou naopak stavební spoření využít třeba ke splacení úvěru nebo půjčky, použitých na financování bytových potřeb či k výstavbě sítě technického vybavení. Čtěte také: Stavební spoření využívají lidé ke spoření, nikoliv k získání úvěru

Proberme si detailněji financování bytových potřeb účastníka coby fyzické osoby. Fyzická osoba tak může použít úvěry ze stavebního spoření zejména k níže uvedeným činnostem:

 • výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu,
 • změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
 • koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu,
 • koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, nebo s řešením jiných bytových potřeb,
 • splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické osoby,
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců v případě, že předměte vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu na účely uvedené v písmenech a) až e) a písmenu h),
 • úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká,
 • řešení bytové potřeby uvedené pod písmeny c) a d) úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního právního předpisu,
 • připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu8) k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby,
 • splacení úvěru, nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod písmeny a) až j) s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.
 • změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na
 1. bytovém domě nebo rodinném domě, pokud jsou tyto ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví účastníka nebo právnické osoby, jejímž je účastník členem nebo společníkem, a účastník je nájemcem bytu v takovém bytovém domě nebo rodinném domě, nebo užívá-li byt v uvedeném domě z jiného právního důvodu,
 2. bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví podle zvláštního právního předpisu,8) včetně úhrady podílu na změně, údržbě nebo udržovacích pracích týkajících se společných částí domu,
 3. bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, je-li účastník jeho nájemcem, nebo užívá-li byt z jiného právního důvodu, a stavební práce jsou prováděny se souhlasem vlastníka bytového domu nebo rodinného domu, je-li takového souhlasu třeba podle zvláštního právního předpisu,

„Staré a nové podmínky“

Podobně jako u získávání výše státní podpory ze stavebního spoření a délky vázací doby platí i u úvěrů ze stavebního spoření podmínky, které lze rozdělit na ty staré (platné do 31. prosince 2003) a nové, které platí od 1. ledna 2004. Čtěte také: Budoucnost stavebních spořitelen

Jestliže účastník uzavřel smlouvu o stavební spoření do 31. prosince 2003 může využít finanční zdroje z úvěru i na financování bytových potřeb podle zákona ve znění platném do konce téhož roku.

Účastník tak může finanční prostředky z úvěru použít k získání bytu. Rovněž k výstavbě nebo koupě stavby určené pro bydlení. Dále může koupit i pozemek, který je určen pro bydlení, případně pozemek, na kterém již stojí stavba určená pro bydlení. Peníze z úvěru na stavební spoření mohou být použity i pro stavební úpravy nebytového prostoru na byt.

Finanční zdroje z úvěrů se mohou použít i na změnu, modernizaci a údržbu bytu, stavby určené pro bydlení, případně její části a to i pro případné dílčí úpravy společných částí. Úvěry ze stavebního spoření mohou být použity i na úhradu závazků, které jsou spojeny s bytovými potřebami. Do této skupiny nepatří pokuty nebo jiné sankce, jenž byly účastníkovi uloženy za porušení jeho povinností při řešení bytových potřeb. Čtěte také: Častěji se zadlužují lidé s nižším vzděláním