reklama

Přehled komoditních fondů vedených v české měně

redakce dne 09. 08. 2011 - 00:00

Investování do komoditních fondů je možné i v České republice. V nabídce investičních společností jsou aktuálně přes tři desítky fondů, jejichž správci investují do různých druhů komodit. Přinášíme přehled šestice komoditních fondů, které jsou denominovány do české koruny.

Z téměř 30 komoditních fondů, jejichž podílové listy si můžete koupit, je šest fondů, jenž vedou investice v korunách. Pro investora jsou takto vedené fondy jistotou, že nepřijde o část výnosu kvůli měnovému kurzu.

Základní přehled a rozdělení otevřených podílových fondů.

Typ komoditního fondu a jejich správci

I komoditní fondy lze rozdělovat podle druhů dle investičního zaměření. V našem výčtu tak nechybí dva akciové komoditní fondy, dva smíšené, jeden zajištěný a jeden fond fondů. Až na jednu výjimku, nabízí jeden komoditní fond jeden správce. Pomyslná dvě želízka v ohni má investiční společnost ČP Invest. Mezi další společnosti, které provozují denominované komoditní fondy jsou investiční společnosti, které patří pod křídla Československé obchodní banky, J&T Asset Management, BNP Paribas Asset Management a ING Investment Management. Čtěte více: Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích

Přehled komoditních fondů

Správce Název fondu Typ ISIN Poplatky* (v %) Výnos za poslední rok (v %)**
ČP Invest Zlatý fond akciový CZ0008472370 4/3/-- 27,43
ING Investment Management ING (L) Invest Materials (CZK) akciový LU0429746091 3,8/2/-- 4,31
ČSOB IS ČSOB Komoditní fond smíšený BE0948266912 2,5/1,35/-- 11,31
BNP Paribas Asset Management World Commodities smíšený LU0531975745 5/1,5/-- u/n
J&T Asset Management Komoditní otevřený podílový fond fondů fond fondů CZ0008473493 5/2,5/10 u/n
ČP Invest Komoditní zajištěný fond zajištěný CZ0008472966 8/1,8/-- 0,96

Zdroj: Investiční společnosti, Zpracování: investia.cz; Poznámka: *) Vstupní/Správcovský/Výstupní; **) Výnos za poslední rok se vztahuje k 8. srpnu 2011.

Zlatý fond

Správce akciového komoditního fondu Zlatý fond od investiční společnosti ČP Invest doporučuje investiční horizont v délce pěti až sedmi let. Peněžní prostředky podílníků Zlatého fondu jsou investovány do zlata, stříbra, drahých kovů, zemědělských komodit a akcií firem, které těží zlato a stříbro. Čtěte více: Základní pojmy při investování: výnos, riziko, volatilita

ING (L) Invest Materials (CZK)

Podílový fond ING (L) Invest Materials není tak úplně komoditní. Správce fondu investuje do akcií společností, které se zabývají činností v sektoru materiálů. Jde tak o obory jakými jsou chemie, stavební materiály, kontejnery a přeprava, hutnictví a hornictví, včetně oceli a zlata. Další investice fondu proudí do akcií firem v papírenském a dřevozpracujícím průmyslu. Fond je veden v české měně. Současně je zajištěn proti měnovému riziku, neboť v cizí měně je veden původní fond, ze kterého je výše uvedený odvozen. Měnové kurzy však nemají podle správce fondu vliv na korunové výnosy. Index, kterým se fond srovnává v mezinárodní konkurenci podobně orientovaných fondů, je MSCI World Materials Index. Čtěte více: Čeká nás splasknutí komoditní bubliny?

ČSOB Komoditní fond

Smíšený komoditní fond z produkce ČSOB Investiční společnost investuje veškeré finanční prostředky do nákupu komodit. Fond je navázán na komoditní index Dow Jones AIG Commodity index. V prospektu ČSOB Komoditního fondu se dále uvádí, že fond může investovat do akcií a dalších cenných papírů, které představují cenový vývoj na trhu komodit. Čtěte více: Podílové fondy: Dvě komoditní novinky

World Commodities

Dalším smíšeným fondem je World Commodities, který pochází ze stáje BNP Paribas Asset Management. Jde vlastně o podfond, který je orientován na index Dow Jones – UBS Commodity Total Return Index.

Fond se dále orientuje na indexy, čímž může používat metody syntetické replikace. To znamená, že fond nebo jeho podfond může investovat do finančních derivátů jako jsou swapy, opce, futures a termínované kontrakty, které souvisejí s uvedenými indexy. Podfond investuje dvě třetiny svých aktiv do dluhopisů nebo podobných cenných papírů, ale také nástrojů měnového trhu či cenných papírů, které jsou svázány s indexy surovin všech typu a do finančních derivátů. Zbylá jedna třetina finančních prostředků v podfondu World Commodities se může investovat do jakýchkoliv dalších cenných papírů. Vždy však do výše pěti procent aktiv jiných podílových fondů. Čtěte více: Vyznejte se v infolistech podílových fondů

Komoditní otevřený podílový fond fondů

Za nejdelším názvem komoditních fondů stojí společnost J&T Asset Management. Ta nakupuje další podílové listy ve fondech, které investují do komodit a to prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a EFT fondů. Případná diverzifikace fondu je do investic akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin. Včetně pěstování a zpracování zemědělských plodin. Jako jediný z nabídky popisovaných komoditních fondů není Komoditní otevřený podílový fond fondů úmyslně srovnáván žádným indexem. Doporučený investiční horizont je nejméně pětiletý. Správce fondu si vytkl za cíl zhodnotit peníze podílníků nejméně o českou inflaci. Čtěte více: Nebojte se investovat do podílových fondů

Komoditní zajištěný fond

Jak už je z názvu patrné, další komoditní fond z nabídky ČP Invest, je zajištěný. Princip zajištění fondu se odvíjí podle akciového koše, ve kterém je umístěno 25 akciových titulů společností, které se zabývají těžbou a zpracováním ropy, plynu, vody, drahých kovů, průmyslových kovů, cementu a pěstováním průmyslových a potravinářských plodin. Návratnost pro podílníky fondu je 105 procent z vložené investice ke dni splatnosti fondu a po odečtení vstupních poplatků.