reklama

Srovnání výkonů podílového fondu

redakce dne 15. 07. 2022 - 00:00

Seznamte se důvody, proč se v čase nedají srovnávat hodnoty podílových listů v témže otevřeném podílovém fondu.

Porovnávání výkonů jednoho otevřeného podílového fondu v čase na sebe váže vysokou míru zkreslení. Nejasnost vyplývá z investiční strategie, kdy daný podílový fond investuje do desítek podkladových aktiv. Množství a hodnota aktiv se navíc v čase mění. Proto meziroční srovnání, ba libovolné srovnání výkonnosti, drhne. Stejně tak se nedají srovnávat ani dva podílové fondy mezi sebou.

Investiční strategie otevřených podílových fondů vychází z prospektu pro konkrétní fond. Realizuje ji portfolio manažer s dalšími zaměstnanci fondu jako jsou analytici a ekonomové. Takto řízený fond má aktivní správu. Cílem je dosahování nejvyšších možných výnosů v čase. Případně se vyvarovat ztrátám mající vliv na snížení hodnoty vložených finančních prostředků drobných investorů.

Na modelových příkladech si vysvětlíme, jak se proměňuje portfolio fondu na základě jednoduchých investic a divestic.

Pro snazší pochopení správy majetku jsme zvolili akciový fond aktivně investující do akcií. Na jednoduchých příkladech a vizualizaci si probereme základní princip investiční strategii fondu do akcií. Příklady pokrývají období tří po sobě jdoucích let. Na začátku prvního kalendářního roku držel akcie dvou akciových společností, do kterých zainvestoval shodně po milionu korun.

Dvě aktiva

Pro snadné pochopení si na přehledné vizualizaci zobrazíme akciové portfolio, ve kterém popisovaný fond drží dva akciové tituly ve stejné hodnotě. Množství akcií není směrodatné, neboť jejich obchodní ceny se liší v čase.

5 %3 %

Směrodatné jsou výnosy. Žlutá akcie má roční výnos pět procent, bílá tři procenta. Kumulovaný výnos činí čtyři procenta. Jakmile se změní poměr, promění se i výsledný výnos. To se stalo o rok později.

5 %3 %

Jakmile portfolio manažer zvýšil objem žluté akcie s lepším výnosem na úkor bílé s nižším, změnil se koncový roční výnos na 4,5 procenta. Pětiprocentní výnos pokryje větší část investičního portfolia a žluté akcie budou v hodnotě 1,5 milionu korun oproti bílým za půl milionu.

Varianta, že by došlo ke snížení podílu žlutých akcií s vyšším výnosem na úkor bílých akcií je méně pravděpodobná. Ani varianta, že by bílá akcie z portfolia vypadla a zůstala jen žlutá je nepravděpodobné. Existuje vyšší pravděpodobnost, že se do akciového portfolia dostane třetí titul.

Třetí titul do trojice

Stavět portfolio na několika akciových titulech je z dlouhodobého hlediska rizikové. Proto se nelze divit portfolio manažerovi, že se ho snaží namíchat z titulů, které mají dobrou pravděpodobnost výnosu zároveň jsou odolné proti rychlé a hluboké ztrátě. Ve fondech především probíhá tolik vzývaná diverzifikace.

5 %4 %3 %

Stabilní a výnosové akcie jsou v porfoliu vždy vítané a ty ostatní méně. Jedním z logických kroků je snížení hodnoty bílých akcií ve prospěch oranžových. Tak se stalo na začátku třetího roku. Žluté akcie jsou v hodnotě milionu korun, oranžové a bílé shodně po půl milionu. Předpokládaný roční výnos bude v tomto případě 4,25 procenta. Z uvedeného příkladu plyne, že i když jsou žluté akcie výnosnější, mohou být pro portfolio manažera mírně rizikovější, proto si nechává bílou akcii. Případně očekává, že se u bílé akcie zvýší pravděpodobnost výnosu.

Srovnání výnosů

Nyní se dostáváme na odpověď z titulku tohoto článku. Srovnání výkonů podílového fondu je téměř nemožné. Na základě uvedených ročních změn za poslední tři roky se složení akciového portfolia daného akciového fondu značně proměnilo. I když do hry vstoupili jen tři akciové tituly, změnila se váha jednotlivých barevných akcií.

Ačkoliv jde o stále tentýž fond, proměnili se v čase objemy držených akcií. Standardní podílové fondy drží finanční prostředky podílníků v desítkách titulech. Ke změnám dochází častěji u více titulů zároveň. Snižují se jejich váhy, tj. množství akcií ve fondu, ruší se jednotlivé tituly a investuje se do nových.

Proto se špatně srovnává například pokles hodnoty podílových listů během různých krizí. Během pár let se může akciové portfolio fondu značně proměnit.