reklama

Sirotčí důchod v roce 2013

redakce dne 11. 02. 2013 - 00:00

Pro osiřelé nezaopatřené děti je určena sociální dávka nazvaná sirotčí důchod. Kdo má nárok na sirotčí důchod.
 

V roce 2013 lze žádat o sirotčí důchod. Sociální dávka je určena pro nezaopatřené děti, které vinou osudu přijdou o rodiče nebo opatrovníka.

Získání sirotčího důchodu je o něco snazší, než tomu bylo před rokem 2012, kdy platily přísnější podmínky. Od minulého roku tak platí, že pokud zemřelý nepobíral ke dni úmrtí důchod, musí získat alespoň polovinu doby, které je zapotřebí pro vznik nároku na invalidní důchod.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti kdykoliv ve věku do 26 let, které je studentem střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Výchozím stavem, kdy uvažovat o žádosti na sirotčí důchod, je úmrtí rodiče nebo osvojitele dítěte. Jestliže dítě bylo na základě rozhodnutí soudu svěřeno do péče, které nahrazuje rodičovskou péči, vzniká rovněž nárok na sirotčí důchod.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud zemře pěstoun dítěte, případně jeho manžel/manželka, nárok na sirotčí důchod rovněž nevzniká.

Žádost o přiznání sirotčí důchodu se podává na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud máte pochybnosti i získání sirotčího důchodu, podejte žádost stejně. Maximálně vám bude zamítnuta.

Jak se vypočítává sirotčí důchod

Sirotčí důchod lze vypočítat na základě jednoho ze dvou vstupních parametrů. Buďto na základě předchozí výměry starobního nebo invalidního důchodu anebo na základě splnění podmínky nároku na starobní důchod. Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti automaticky v okamžiku, kdy rodič, osvojitel nebo soudem stanovená osoba zemřela následkem pracovního úrazu.

Sirotčí důchod se skládá ze dvou složek. První z nich je základní výměra, která pro rok 2013 činí 2 330 korun a je shodná pro další typy důchodů (starobní, invalidní, vdovský a vdovecký). Druhou složkou je procentní výměra. Ta je v současné době stanovená na 40 procent výměry starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelá osoba pobírala anebo na něj měla nárok.

Modelový výpočet sirotčího důchodu v roce 2013

Jestliže nezaopatřené osobě zemřel jeden z rodičů, který pobíral starobní důchod ve výši 15 tisíc korun, bude postup následující. Důchod zemřelého se totiž skládá ze dvou složek jako tomu bylo výše a to ze základní výměry ve výši 2 330 Kč a procentní části, která v tomto případě činí 12 670 Kč. Z této sumy se stanoví 40 procent což je 5 068 korun. Nezaopatřené dítě tak po svém rodiči získá nárok na sirotčí důchod ve výši 7 398 Kč (2 330 Kč + 5 068 Kč).

Souběh sirotčího důchodu a příjmů

Nezaopatřené dítě, potažmo student, může při pobírání sirotčího důchodu pracovat nebo podnikat aniž by ztratil nárok na výplatu této sociální dávky. Klíčovou podmínkou je v tomto případě statut studenta, který dotyčný předkládá potvrzením o studiu na místně příslušné OSSZ. Je-li studium přerušeno nebo ukončeno, ztrácí se nárok na výplatu sirotčího důchodu. Opětovný nárok vzniká v okamžiku, kdy je nezaopatřené dítě opět studentem.

Prázdniny a ukončení studia

Sirotčí důchod je vyplácen i o letních prázdninách, avšak za splnění podmínky, že pobíratel této dávky na podzim naváže ve studiu. Jestliže pobíratel řádně ukončil střední, vyšší odbornou či vysokou školu má nárok na sirotčí důchod i následující kalendářní měsíc. Avšak za podmínky, že nepobíral podporu v nezaměstnanosti anebo nevykonával výdělečnou činnost, ze které se odvádí sociální pojištění.