reklama

Jak na invalidní důchod

redakce dne 09. 11. 2011 - 00:00

Invalidní důchod pobírá v Česku přes 450 tisíc osob. Jde o lidi, kteří nemohou ze zdravotních důvodů pracovat. O výplatu, stejně jako o rozhodování, komu invalidní důchod vyplatit, se stará Česká správa sociálního zabezpečení a jí podřízené okresní nebo městské správy.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo k 30. září 2011 invalidní důchod přesně 451 409 lidí. Invalidní důchod se dělí na tři stupně a to první, druhý a třetí, přičemž třetí stupeň invalidního důchodu znamená, že osoba není schopna vykonávat zaměstnání. Ještě nedávno se invalidní důchody dělily na částečné a plné.

Význam invalidního důchodu

Invalidní důchod, jak už bylo řečeno výše, slouží pro ty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou vykonávat své zaměstnání nebo podnikání. Stát na základě přiznání invalidního důchodu vyplácí potřebnou sociální dávku, která se nazývá invalidní důchod. Význam invalidního důchodu je takový, že zajistí člověka po zbytek jeho života.

Plný a částečný invalidní důchod

Až do konce roku 2009 se užívaly termíny plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod. od 1. ledna 2010 došlo k zásadní změně v posuzování nároků na invalidní důchody. Klíčová podmínka je, aby žadatel měl dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který může být způsoben nemocí či úrazem. Mezi nejčastější příčiny, které vám zajistí nárok na invalidní důchod jsou onkologická onemocnění nebo dlouhé rekonvalescence po úrazech nebo nehodách. Definice plných a částečných nároků na invalidní důchody se stala časem nevyhovující, proto se začaly invalidní důchod dělit na tři stupně.

Kdysi plná invalidita je podle nových podmínek invalidita třetího stupně. Částečná invalidita se dělí do prvního a druhého stupně a to následovně. Invalidita druhého stupně byl pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 procent. Invalidita prvního stupně znamená, že pokles schopnosti soustavné výdělečně činnosti byla méně než 50 procent. Čtěte také: Existenční minimum

První, druhý a třetí stupeň invalidity

Definice invalidity byla změněna a od Nového roku 2010 se namísto plné či částečné invalidity používá tří stupňů, podle kterých se vypočítává invalidní důchod. Ony stupně se vypočítávají na základě závažnosti onemocnění. Na základě posudku od praktického lékaře a patřičného odborného lékaře se rozhoduje nejméně tříčlenné grémium lékařů v rámci patřičné Okresní správy sociálního zabezpečení. Oproti ČSSZ, která vypočítává výši všech důchodů, podřízené správy sociálního zabezpečení provádějí posudkovou činnost na jejímž základě je stanoven stupeň invalidity.

Invalidita 1. stupně
Invalidní důchod 1. stupně je takový stav, kdy vaše pracovní schopnosti poklesnou nejméně o 35 procent avšak nejvíce o 49 procenta.

Invalidita 2. stupně
Dojde-li k poklesu pracovní schopnosti, která je zaviněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, o 50 procent, nejvíce však o 69 procent, jde o invaliditu 2. stupně.

Invalidita 3. stupně
Invaliditu 3. stupně získá každý, kdo má pokles pracovní schopnosti o 70 procent a více.

Výpočet invalidního důchodu

Invalidní důchod se vypočítává podle toho, jaký stupeň invalidity máte diagnostikován. Není předem vyloučeno, že osoba například s druhým stupněm se nemůže uzdravit anebo se její stav zlepší natolik, že získá invaliditu prvního stupně. Zázraky se však nedějí příliš často. Obvyklejší je, že se v průběhu doby nemocnému přitíží a tím se přesune z nižšího stupně invalidity do vyššího.

Invalidní důchod se odvíjí podle stupně invalidity, do kterého je žadatel o tuto sociální dávku zařazen.

Stejně jako u starobního důchodu, je i u invalidního důchodu výše základní výměry pro rok 2011 stanovena ve výši 2230 korun měsíčně. Od 1. ledna 2012 dochází ke zvýšení této základní výměry o 40 korun na 2270 Kč. Čtěte také: Zvýšení důchodů v roce 2012

Procentní výměra invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok, kdy byla osoba pojištěna. Rovněž se dopočtou doby, které byly získané do dosažení důchodového věku. Dobami se myslí například vzdělávání, základní vojenská služba, mateřská a rodičovská dovolená nebo podpora v nezaměstnanosti.

Nejnižší možná částka pro výpočet procentní výměry pro invalidní důchod je 770 korun měsíčně a to bez ohledu na udělený stupeň invalidity.

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

  • u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 procenta;
  • u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 procenta;
  • u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 procenta.

Kde žádat o invalidní důchod

Žádosti o invalidní důchod přijímají Okresní správy sociálního zabezpečení (v Brně je to Městská správa sociálního zabezpečení, v Praze pak Pražská správa sociálního zabezpečení) a to podle místa trvalého bydliště žadatele o invalidní důchod.

Invalidní důchod je dávka, u které nemusí mít žadatel splněnou žádnou podmínku pro jeho udělení, jako je tomu třeba u starobního důchodu. Oproti tomu u starobního důchodu je nutné mít splněný určitý počet let pojištění a dosáhnout stanoveného věku nutného odchodu do důchodu. V opačném případě dostává žadatel o důchod je minimální možné částky. Čtěte také: Jak nastavit pojistná rizika u životního pojištění