reklama

Jaká jsou pravidla pro čerpání ošetřovného

redakce dne 11. 09. 2013 - 01:00

Školní výuka je již v plném proudu a nejeden rodič přemýšlí, jak řešit ošetřové v případě nemoci potomka.
 

Na ošetřovné se pamatuje v zákoně o nemocenském pojištění. Především pak na situace, kdy se rodiče musejí z vážných důvodů postarat o malého nezbedníka, který ochořel. Se začátkem nového školního roku tak toto téma vystupuje na povrch více než kdy jindy v roce. Týká se především rodičů, jejichž dítko jde do mateřské školy.

Ošetřovné se poskytuje zaměstnanci vždy, jestliže jeho potomek mladší 10 let onemocní nebo se mu přihodí úraz. Při úrazu nebo onemocní dítěte staršího deseti let, náleží ošetřovné tehdy, jestliže o tom rozhodl ošetřující lékař. Ošetřovné se vztahuje i na takové situace, kdy je ratolest zdravá jako řípa, ale zařízení do kterého chodí, bylo uzavřeno pro nepředvídatelnou událost. Tou se myslí například epidemie, přírodní katastrofa nebo havárie. Dalším důvodem pro čerpání ošetřovného je karanténa, jenž byla dítěti nařízena. Poslední situací je onemocnění osoby, která o dítě v době jeho nemoci běžně pečuje.

Během prvního pololetí letošního roku vyplatila ČSSZ na ošetřovném 504 579 891 korun a evidovala 216 836 případů. Průměrná výše na jeden případ činila 2327 korun.

Jak dlouho trvá ošetřovné

Ošetřovné získává zaměstnanec, který se musí postarat o nemocné dítě. Ošetřovné náleží dospělému i tehdy, je-li nutné ošetřovat nemocného člena domácnosti. Vážnost situace určí opět ošetřující lékař. I v tomto případě se pečuje o nemocného člověka, anebo který utrpěl úraz. Vhodné je ještě zmínit definici společné domácnosti. Do ní spadají osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své životní potřeby.

Ošetřovné náleží ošetřujícímu po dobu maximálně devíti kalendářních dnů a vyplácí se i za víkendy a svátky. Rodiče se mohou během této doby v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec, který je například rozvedený, ovdovělý apod. a má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, jenž neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až po dobu 16 kalendářních dnů.

Jak požádat o výplatu ošetřovného

O výplatu ošetřovného je nutné požádat. Zaměstnanec komunikuje s ošetřujícím lékařem a se svým zaměstnavatelem. Lékař vystaví „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“, který zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli. Aby výplata dávky mohla být provedena, je nutné ještě odevzdat zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování, jenž opět vystavuje lékař.

Pakliže se rodiče v péči o churavého potomka vystřídali, uplatňuje rodič, který ošetřoval jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“.

Jestliže byla uzavřeno zařízení, které malý nezbedník navštěvuje, předloží zaměstnanec svému zaměstnavateli vyplněný tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovné zařízení (školy)“. Tento formulář vyplňuje škola nebo mateřská školka, do které dítě chodí.

Ošetřovné se vyplácí do 1 měsíce od data, kdy zaměstnavatel odevzdal potřebné doklady příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Kdo na ošetřovné nemá nárok

Nárok na ošetřovné nemá rodič, který ošetřuje nemocné dítě, jestliže jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. Výjimkou je již popsaná situace, kdy tato osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocní.

Ošetřovné nenáleží osobám samostatně výdělečně činným, zaměstnancům, kteří pracují v zaměstnáním malého rozsahu. O podporu přijdou i zaměstnanci vykonávající svou práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce anebo ti, kteří pracují z domova.

Na ošetřovné nemá nárok ani rodič, jenž pečuje o nemocného potomka a v domácnosti žije druhá osoba, která má na toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. I zde existuje výjimka. Ta se týká opět onemocnění osoby, jenž o potomka běžně pečuje.