reklama

Sociální vyloučení

redakce dne 20. 10. 2023 - 00:00

Horší přístup k životu a k souvisejícím zdrojům. Tak lze do jedné věty autorsky shrnout vysvětlení pojmu sociální vyloučení. Globální pandemie a energetická krize sociální vyloučení urychlila.

Zhoršený přístup k bydlení, nezaměstnanost, předčasný odchod ze vzdělávacího systému a exekuce. Podle těchto hodnot se vypočítává Index sociálního vyloučení. Sociální vyloučení je širší pojem, který souvisí s chudobou a dalšími negativními jevy.

Příjmová chudoba

Sociálnímu vyloučení významně napomáhá život pod hranicí chudoby nebo v jeho těsné blízkosti. Pod hranicí chudoby v Česku žije podle Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení zhruba jeden milion Čechů a Češek. Na hranicí chudoby se pohybují další dva miliony Čechstva.

Skupiny ohrožené sociálním vyloučením

Častěji ohroženější skupiny obyvatel sociálního vyloučení jsou následující:

  • Osoby s nižším stupněm vzděláním nebo jeho nedokončení;
  • Dlouhodobě nezaměstnané osoby, případně jsou opakovaně bez práce;
  • Zdravotně postižené osoby;
  • Osoby se závislostí;
  • Osamělí důchodci;
  • Přistěhovalci;
  • Menšiny;
  • Lidé v těžké životní situaci, na kterou nedokáží reagovat.
Uvedená škála se překrývá s prekariátem, osobami v prekérní životní situaci. Prekarizace je v poslední letech hojně skloňovaný pojem.

Bydlení je základ

Sociální vyloučení má jeden společný bod, kterým je bydlení. Bez něho se jedinec špatně začleňuje do kolektivu a běžného života. Vysoké ceny bytů a nájmů nepříznivě dopadají na osoby s nízkými příjmy. Těchto osob navíc v dlouhodobějším horizontu přibývá.

Vlivy zvyšující sociální vyloučení

Na sociální vyloučení se nabalují další jevy a vlivy. Kromě absence odpovídajícího bydlení jde o vlivy jako je prostorové vyloučení, nízká míra vzdělanosti a nízká pravděpodobnost zvýšení úrovně vzdělání, komplikovaným přístupem na legální trh práce, závislostí na sociálních dávkách a s tím spojenou materiální chudobu.

Mezi negativně působící vlivy patří rizikový životní styl spojený se špatnými hygienickými poměry a horší zdravotní stav. Zadlužování se prostřednictvím úvěrů spadající do lichvy a rychlých půjček. Zastavování majetku v zastavárnách. Zvlášť nebezpečné patologické jevy jako je gamblerství, závislost na alkoholu a drogách a obecně kriminalita, kdy se daná osoba snadno stane obětí trestné činnosti nebo jejím pachatelem.

Vliv na sociální vyloučení je životní orientace na přítomnost a snížená úroveň sociokulturních dovedností jako je jazyková bariéra, nezkušenost nebo neznalost vlastních práv a povinností.

Index sociálního vyloučení

Pro snadnější stanovení sociálního vyloučení se využívá Index sociálního vyloučení, který se skládá z pěti tvrdých ukazatelů, které jsou zjistitelné.

Příspěvky na živobytí

Má-li domácnost nižší částku určenou na život než je součet životního minima členů domácností, vztahuje se na ně příspěvek na živobytí. Nezbytném kritériem je zaměstnanost a prokazování snahy o zvýšení příjmu prací. Data zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určený pro domácnosti vydávající více než 30 procent svých příjmu na pokrytí nákladů na bydlení. V Praze je procento zvýšené na 35. Údaje poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Exekuce

Do Indexu sociálního vyloučení se vztahují osoby nejméně s jednou exekucí. Zdrojem dat je Exekutorská komora ČR.

Dlouhodobá nezaměstnanost

Na základě údajů Úřadu práce ČR se do dlouhodobé nezaměstnanosti počítají lidé ve věku od 15 do 64 let, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než šest měsíců.

Předčasné ukončení základní školní docházky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje předčasné ukončování školní docházky na základních školách v 7. nebo 8. ročníku. Do tohoto ukazatele se nepočítají víceletá gymnázia nebo speciální třídy.