Životní minimum pro rok 2012

Životní minimum na rok 2012. Podle definice Ministerstva práce a sociálních věcí je životní minimum minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Životní minimum se vyplácí podle počtu osob v domácnosti. Má za cíl zmírnit sociální napětí mezi jednotlivými vrstvami obyvatel a pomoci jim překlenout těžkou životní situaci.

Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 (za měsíc)

Pro jednotlivce 3 410 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830 Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740 Kč
6 až 15 let 2 140 Kč
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč

Zdroj: Ministerstva práce a sociálních věcí

O životním minimu, stejně jako o dalších sociálních dávkách, podávají informace Úřady práce podle bydliště žadatele.

Máte nárok na životní minimum?

Životní minimum se řídí podle započitatelných příjmů. S životním minimem se srovnávají veškeré čisté peněžní příjmy jednotlivce anebo společně posuzovaných osob. Berou se v potaz veškeré příjmy, které plynou z:

 • pracovní činnosti,
 • podnikání,
 • kapitálového majetku,
 • pronájmu,
 • důchodů,
 • dávky nemocenského pojištění,
 • dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky,
 • podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikace,
 • výživné
 • pod.

Příjmy se naopak neporovnávají s těmito sociálními dávkami a příjmy:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.

Společně posuzované osoby

Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, ale také manželé či registrovaní partneři. Dále pak rodiče a děti, které jsou nezletilé zaopatřené anebo zletilé, se kterými tyto děti spolu s rodiči užívají byt.

Posuzovanými osobami mohou být i takové osoby, se kterými společně užívají byt a to do takové doby, dokud tyto osoby písemně neprohlásí, že již spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Přihlaste se k odběru novinek