reklama

Odměňování mužů a žen: Rozdíl 22 procent

redakce dne 17. 04. 2019 - 00:00

Gender Pay Gap neboli rozdíl v odměňování mužů a žen je nejen globálním problémem. Týká se i Česka.

Muži mají vyšší mzdy než ženy. To je dlouhodobá pravda navíc podpořená průzkumy evropského statistického úřadu Eurostat i jeho českou obdobou.

Pro Česko za rok 2016 dosahuje Gender Pay Gap (GPG) podle Eurostatu 21,8 procenta, Český statistický úřad měří rozdíl podle průměrných měsíčních mezd 21 procenty a podle mediánových pak 16 procent.

Co je a jak se počítá Gender Pay Gap

Gender Pay Gap je ukazatel vyjadřující procentuální rozdíl průměrných mezd žen a mužů vztažený k průměru mezd mužů. Ukazatel GPG se může odvozovat od rozdílu mediánových mezd žen a mužů.

Čtěte také: Finančně zranitelné ženy

GPG je založená na regresivní analýze, která určuje, jak se dají jednotlivé faktory vysvětlit. Jde třeba o velikost podniku, odvětví, plný anebo částečný úvazek, délku praxe, věk a vzdělání. Výsledkem je očištěný GPG od faktorů, jenž nelze vysvětlit. Adjustovaný GPG nebo též nevysvětlené části GPD se více přibližuje hodnotě přímé diskriminace.

Gender Pay Gap ovlivňují tyto faktory

  • Přímá diskriminace (ženy mají za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty nižší mzdu než muži)
  • Nepřímá diskriminace (neutrální chování poškozující ženy)
  • Horizontální segregace (ženy pracují často v odvětvích, ve kterých jsou nižší mzdy – například ve školství nebo zdravotnictví)
  • Vertikální segregace trhu práce (ve vedoucích pozicích jsou často obsazováni muže před ženami)
  • Péče o rodinu a domácnost (daleko více práce odvádí ženy, respektive se to od nich očekává)
  • Genderové stereotypy (např.: muž živitel, žena pečovatelka)

Odměňování mužů a žen v Česku

V Česku existuje celá řada rozdílů v odměňování mezi muži a ženami. Některé jsou dány historicky, jiné ovlivňuje například věk, vzdělání, poloha anebo typ zaměstnání.

Čas jako pozitivní faktor

Pozitivní, byť pomalý vliv na GPG má čas. Například v roce 1962 dosahoval rozdíl GPG 36 procent. V 70. a 80. letech minulého století pak 29 procent. Významný faktor stojící za jeho snížením byl nárůst vzdělanosti u ženy. Od roku 2020 se situace nelepší, GPG od začátku nového století stagnuje.

Čtěte také: Ženy jako ohrožený druh

Dopady GPG

Gender Pay Gap má negativní dopad na odměňování mezi muži a ženami. Ženy jsou prostřednictvím GPG postiženy hned několikrát. Dobře je to vidět na rozdílu mezi důchody mužů a žen. Dlouhodobě mají ženy nižší penzi.

Čtěte také: Časté chyby žen ohledně důchodů

Vyšší rozdíl v platech je patrný v tzv. feminizovaných odvětvích, ve kterých pracuje vyšší počet žen. Například ve vzdělávání a zdravotnictví pracuje 80 procent žen, přičemž pro zdravotnictví GPG je 30 procent a pro školství 25 procent.

Skleněný strop

Největší GPG lze nalézt všude tam, kde je malé zastoupení žen. Často jde o řídící pozice. Pouze třetina žen (31 procent) se zabývá vedením, přičemž Gender Pay Gap zde dosahuje 27 procent. Skleněný strop se pak nazývá stav, kdy je pro ženu složité dostat se na manažerskou pozici. Postup vzhůru je plný neviditelných překážek. Mezi ně patří například neochota přizpůsobit pracovní pozici potřebám ženy – matky apod.

Věk

Gender Pay Gap se vyvíjí s věkem. Nejvyšší rozdíl dosahuje mezi 35 až 49 lety, kdy na ženy nejvíce dopadá péče o děti. Rozdíl mezi jejich platy a platy mužů dosahuje úrovně 27 až 30 procent. Naopak nejmenší rozdíly jsou u mladých lidí do 24 let, které se pohybují na úrovni okolo 12 až 13 procent. Rozhodující vlivem je nižší role rodičovství.

Vzdělání

Nejnižší rozdíl v odměňování žen a mužů je u lidí se základním vzděláním (rozdíl činí 17 procent), nejvyšší je naopak u vysokoškolsky vzdělaných lidí (29 procent), u kterých dosahuje průměrný rozdíl 14 991 korun. V ekonomicky aktivní populaci ve věku 16 až 64 let převládají vysokoškolačky (21 procent) nad 19 procenty vysokoškoláků.

Geografie

Největší rozdíl v GPG je v Praze (25 procent) a také v krajích, kde jsou vysoké průměrné mzdy.

Typy zaměstnání

Nejvyšší průměrná měsíční mzda vytváří nejvyšší průměrný GPG. Například mezi finančními makléři a makléřkami dosahuje GPG rozdíl 50 procent, který představuje 400 tisíc korun z roční mzdy.

Naopak mezi kuchaři a kuchařkami je GPG záporný, a to jedno procento. Pouze ve dvou procentech zaměstnání mají ženy vyšší průměrnou mzdu než muži. Absolutní rozdíly vyjádřené v korunách jdou do stokorun.

Kolektivní smlouva

Je-li na pracovišti sjednaná mezi zaměstnanci a vedením kolektivní smlouva, představuje průměrný GPG 21 procent, zatímco bez ní je o tři procentní body vyšší.

Kolektivní smlouva na sebe váže vyšší mzdy pro muže i ženy. Platí, že ve státním sektoru je Gender Pay Gap 20 procent, zatímco v privátní sféře činí 25 procent.